Herkese merhaba 👋

Bu yazımda sizlere benim başıma gelen bazı problemleri kolayca çözümleyebildiği için ESLint’in ne olduğunu ve basitçe nasıl kullanıldığını anlatacağım.

ESLint Nedir ?

Herkes kod yazabilir fakat herkes kodu aynı şekilde yazamaz, kısaca her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. ESLint ise tam bu noktada devreye giriyor ve bu farklılıkları çözmeye odaklanıyor. Kodu yazan herkes için bir standart oluşturmamıza yardımcı oluyor.

Örneğin Open Source bir proje başlattınız ve projenizi bir noktaya getirdiniz. Artık farklı farklı geliştiriciler de projenize katkıda bulunabilir. Bu projeye katkıda bulunan geliştirici sayısı arttıkça kod parçalarını okumak, anlamak iyice zorlaşacaktır en azından okunabilirliği artırmak, kodların yazımı sırasında ortaya çıkabilecek hataları…

Altay Şimşek

CS Student, Pamukkale University

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store